Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag

Anggota

Andi Wawo, SE., M.Acc

Anggota

Saiful, SE., M.SA., Ak

Anggota

Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Com

Anggota

Jamaluddin M, SE., M.Si

Anggota

Dr. Amiruddin K, SE., M.Ei

Anggota

Dr. Siradjuddin, SE., M.Si

Anggota

Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag

Anggota

Dr. Syahruddin, M.Si

Anggota

Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si

Anggota

Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Ag

Anggota

Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag

Anggota

Prof. Dr. H. Ambo Asse, MAg

Anggota

Dr. Alim Syariati, SE., M.Si

Sekretaris

Dr Urbanus Umaleu, M.Ag

Ketua